فیلتر بر اساس ویژگی

  • در حال حاضر برای خرید:
  • طبقات: 11
  • طبقات: 15
کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 7
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50 - 150 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 140-350 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 118-210 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 79-369 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 55-162 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
back to top
فیلتر