فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

استانبول

24
مجموع:
/ 3
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 72.65 - 167.94 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 2
M² 90 - 210 M²
back to top
فیلتر