فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 2
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 3+1 4+1 5 5+2
حمام حمام 1 2 3
M² 264-476 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 94-235 M²
back to top
فیلتر