فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 19
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 67-146 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50-147 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1 + 1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 36-194 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 86-175 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 81-169 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3 + 1
حمام حمام 1 2
M² 60-140 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4+1
حمام حمام 1 2 3
M² 79-369 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 62-211 M²
back to top
فیلتر