فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 70
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 2
M² 90 - 210 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+2 6+2
حمام حمام 1 2
M² 120 - 300 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 59 M2 - 191M2 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 50 - 150 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 1 2 3
M² 95-220 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 3.5+1 4+1 4.5+1 5+1
حمام حمام 1 2
M² 134 - 268 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 66 - 182 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1
M² 159 - 306.47 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 72.65 - 167.94 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1
M² 145 - 280 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 56-91 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 95 - 196 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 78.68 - 246.36 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 70 - 253 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 88 M2 - 375 M2 M²
back to top
فیلتر