فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 47
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 7+2
حمام حمام 1 2 3
M² 175-550 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 155-644 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1 5+1
حمام حمام 1 2
M² 108-356 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+0 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 67-146 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1
حمام حمام 1
M² 75 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1
حمام حمام 1 2
M² 61-101 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2 + 1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 114-214 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1 5+1 6+1
حمام حمام 1 2 3
M² 54-467 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 140-350 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1 4+1 6+1 8+1
حمام حمام 1 2 3
M² 110-765 M²
back to top
فیلتر