فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 7
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب -
حمام حمام 1 2
M² 140 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2 + 1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 81-169 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1 + 1 2+1 3+1
حمام حمام 1 2
M² 62-211 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 70 - 253 M²
back to top
فیلتر