فیلتر بر اساس ویژگی

کشور
شهر
شهرک
اتاق خواب
حمام
طبقات
محدوده قیمت
حداقل: 770000 TRY
حداکثر: 31829690 TRY

İstanbul

24
مجموع:
/ 7
فیلتر
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 95 - 196 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1
M² 159 - 306.47 M²
اتاق خواب اتاق خواب 1+1 2+1 3+1
حمام حمام 1
M² 66 - 182 M²
اتاق خواب اتاق خواب 2+1 3+1 4+1
حمام حمام 1 2
M² 70 - 253 M²
back to top
فیلتر